ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka u Općinskom vijeću u 2017. godini