Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje-2016