JAVNA RASPRAVA – III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana – AŽURIRANO

Nositelj izrade, Načelnik Općine Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) objavljuje,

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin – (u daljnjem tekstu Prijedlog plana)

Javni uvid o Prijedlogu plana trajati će 8 dana,

od 22. siječnja do 29. siječnja 2018. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 24. siječnja (srijeda) 2018. godine  u  12:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat – iznad ureda Općine).

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri) i od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Štrigova (Štrigova 31) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri, Općine Štrigova i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Poziva se javnost – sudionici u ponovnoj javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 29. siječnja 2018. na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri) ili Općine Štrigova (Štrigova 31, 40312  Štrigova).

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

Provoditelj Javne rasprave

Jedinstveni upravni odjel

Načelnik Općine: Dražen Crnčec


DOKUMENTI

Objava za novine PONOVNA JAVNA RASPRAVA upu

objava za ponovnu jr ppuo

zaključak o ponovnoj jr


1_KORIŠTENJE_I_NAMJENA PROSTORA

2_1_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – VODOOPSKRBA, ODVODNJA, UREĐENJE VODOTOKA

2_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI- TELEKOMUNIKACIJE, PLINOOPSKRBA I ELEKTROOPSKRBA

3_UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4_1_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_TOPLICE_SVETI_MARTIN

4_2_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_UZ_RIJEKU_MURU

4_3_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_GORNJI_KONCOVČAK

4_4_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_GRKAVEŠČAK

4_5_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_GRADIŠČAK

4_6_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_KAPELŠČAK

4_7_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_JUROVČAK


INTEGRALNI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu IV.ID PPUO Sveti Martin na Muri

OBRAZLOŽENJE

ODREDBE ZA PROVEDBU


1_KORIŠTENJE_I_NAMJENA_PROSTORA

2_PROMETNA__I_INFRASTRUKTURNA MREŽA

3_KOMUNALNA_INFRASTRUKTURNA_MREŽA

4_UVJET_I_KORIŠTENJA,_UREĐENJA_I_ZAŠTITE_PROSTORA

5_NAČIN_I_UVJETI_GRADNJE


INTEGRALNI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. ID UPU Toplica Sveti Martin

OBRAZLOŽENJE

ODREDBE ZA PROVEDBU