JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone, Urbanističkog plana, Prostornog plana

REPUBLIKA HRVATSKA ,MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA Sveti Martin na Muri
KLASA: 350-02/17-01/06
URBROJ: 2109-17/17-01/02
Sveti Martin na Muri, 17.11.2017. godine

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13) te odredbi  članka 47. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 07/13-pročišćeni tekst) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Sveti Martin na Muri -1.dio

Javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja, trajat će  8 dana i to  

od 27. studenog do 5. prosinca  2017. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 04. prosinca 2017. godine u 13,00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7,Sveti Martin na Muri (1. kat – iznad ureda općine).

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal koji se može vidjeti radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri – ured općine (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri), prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 05. 12. 2017. na adresu Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri.

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

Provoditelj Javne rasprave
Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri:  Dražen Crnčec


REPUBLIKA HRVATSKA,MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI,KLASA: 350-02/17-01/01,URBROJ: 2109-17/17-01/10
Sveti Martin na Muri, 17.11.2017.

Nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin – (u daljnjem tekstu Prijedlog plana)

Javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 15 dana,

od 27. studenog do 11. prosinca 2017. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 29. studenog (srijeda) 2017. godine  u  19:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat – iznad ureda općine).

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri  – ured općine(Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri) i od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Štrigova (Štrigova 31) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri, Općine Štrigova i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 11. prosinca 2017. na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri) ili Općine Štrigova (Štrigova 31, 40312  Štrigova).

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

Provoditelj Javne rasprave,Jedinstveni upravni odjel; Načelnik općine: Dražen Crnčec


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
KLASA: 350-02/17-01/02;URBROJ: 2109-17/17-01/24;Sveti Martin na Muri, 17. studeni 2017.

Nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri –( u daljnjem tekstu Prijedlog plana)

Javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 15 dana,

od 27. studenog do 11. prosinca 2017. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 29. studenog (srijeda) 2017. godine  u  18:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat – iznad ureda općine).

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri – ured općine (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 11. prosinca 2017. na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri).

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

Provoditelj Javne rasprave
Jedinstveni upravni odjel
Načelnik Općine: Dražen Crnčec


DOKUMENTI PDF FORMAT

Sažetak ppuo

Sažetak upu


Prostorni plan-IV ID PPUO Javna rasprava

1_KORIŠTENJE_I_NAMJENA PROSTORA

2_1_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – VODOOPSKRBA, ODVODNJA, UREĐENJE VODOTOKA

2_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI- TELEKOMUNIKACIJE, PLINOOPSKRBA I ELEKTROOPSKRBA

3_UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4_1_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_TOPLICE_SVETI_MARTIN

4_2sve_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_UZ_RIJEKU_MURU

4_3_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_GORNJI_KONCOVČAK

4_4_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_GRKAVEŠČAK

4_5_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_GRADIŠČAK

4_6_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_KAPELŠČAK

4_7_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_JUROVČAK


INTEGRALNI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU

OBRAZLOŽENJE

ODREDBE ZA PROVEDBU


Urbanistički plan-III ID UPU Javna rasprava

1_KORIŠTENJE_I_NAMJENA_PROSTORA

2_PROMETNA__I_INFRASTRUKTURNA MREŽA

3_KOMUNALNA_INFRASTRUKTURNA_MREŽA

4_UVJET_I_KORIŠTENJA,_UREĐENJA_I_ZAŠTITE_PROSTORA

5_NAČIN_I_UVJETI_GRADNJE


INTEGRALNI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU

OBRAZLOŽENJE

ODREDBE ZA PROVEDBU