JAVNI POZIV/NATJEČAJ korisnicima proračuna Općine Sveti Martin na Muri za dostavu prijava za financiranje programa i projekata

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na temelju članka 15.  Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016.), Odluci o  načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu (KLASA:402-08/18-01/02, URBROJ:2109-17/18-01/02 od 09. veljače 2018.) i Godišnjem planu javnih natječaja, poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018.(KLASA:402-08/18-01/02, URBROJ:2109-17/18-01/01od 09.02.2018. godine)  raspisuje

JAVNI POZIV/NATJEČAJ

korisnicima proračuna Općine Sveti Martin na Muri za dostavu prijava za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA/NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba  za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu, sukladno:

 • Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri

(Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);

 • Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2018.
 • Godišnjem planu javnih natječaja, poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018.

U 2018. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva/natječaja.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 283.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu/natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, kultura, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge poljoprivredne proizvodnje, udruge starije životne dobi, vjerske zajednice, razvoj i demokratizacija društva, razvoj turizma, raspoređeno po sljedećim proračunskim aktivnostima:

 

Prioritetno područje 1 Obrazovanje i odgoj

Program uključuje odgojne-obrazovne projekte i aktivnosti ustanova ili udruga na predškolskoj i osnovnoškolskoj razini;

Prioritetno područje 2 Sport i rekreacija

 1. a) Izdaci za sport i rekreaciju – ostali – sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Općinu Sveti Martin na Muri, razne aktivnosti koje klubovi ne mogu financirati kroz redovno financiranje. Program poticanja sportske rekreacije, dakako, nije u mogućnosti obuhvatiti sve rekreacijske aktivnosti koje se kroz redovne oblike vježbanja, provođenja manifestacija, poduke, sportske igre i natjecanja, zajedničke gradske programe provode na području Općine, ali težište je da se podupre što više takvih aktivnosti.Program se može odnositi i na sufinanciranje općinskih, županijskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Općinu Sveti Martin na Muri;

Prioritetno područje 3 – Kultura i turizam

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sveti Martin na Muri, a odnose se na promicanje i razvoj kulture, i tradicionalne manifestacije, a posebno

Programi i projekti udruga koji se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni), poticanje umjetničkog stvaralaštva, izložbena djelatnost povezana s likovnim i drugom umjetnošću, očuvanje i promicanje lokalne povijesne i kulturne baštine, njegovanje lokalnih narječja i  pjevanja, nematerijalnih  kulturnih dobara, manifestacije u kulturi na području Općine Sveti Martin na Muri kojima se potiče afirmacija kulturnog  identiteta Općine,  međunarodna kulturna suradnja, kultura mladih, program i projekti mladih i za mlade, edukacija u području kulture, ostvarivanje ostalih programa i projekata u kulturi na području Općine Sveti Martin na Muri, izdavanje knjiga-monografija-fotomonografija i sl.

Turizam, podrška i promicanje u turizmu – sufinanciranje programa i projekata, odnosno manifestacija od interesa za Općinu Sveti Martin na Muri koje promiču povećanje kvalitetu i dodatnu turističku ponudu i koji doprinose razvoju novih i inovativnih turističkih sadržaja u destinaciji ,te razvoju turističkog gospodarstva.

Prioritetno područje 4 – Udruge građana i vjerske organizacije

 1. Udruge građana – aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata, humanitarnih udruga, prema područjima svojeg djelovanja;
 2. b) Vjerske zajednice – Aktivnost uključuje sufinanciranje različitih programa u organizaciji vjerskih zajednica s područja Općine Sveti Martin na Muri tijekom tradicionalnih manifestacija;
  c) Potpora programima udruga poljoprivredne proizvodnje – Aktivnost predviđa sufinanciranje programa kojima se želi osnažiti proizvodnja autohtonih poljoprivrednih proizvoda, te održavanje manifestacija prema području svojeg djelovanja,
 3. d) Potpora programima udruga starije životne dobi – aktivnost predviđa sufinanciranje programa i projekata koji uključuju rad sa starijim osobama, te unapređenje njihove kvalitete života
 4. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA – KORISNICI PRORAČUNA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Prihvatljivi prijavitelji programa i projekata su udruge građana i druge organizacije civilnog društva i ustanove čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Sveti Martin na Muri i ovim Javnim natječajem/ pozivom.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV/NATJEČAJ

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u odgovarajući Registar;
 • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 • program ili projekt ne smije biti:
  – redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe,
  – aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja,
  – usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme,
  – usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe,
 • korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Općine Sveti Martin na Muri;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program ili projekt, koji prijave na javni poziv Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 • udruga ili druga pravna i fizička osoba mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 posto ukupnih troškova;
 • da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave;
 • prijava na Javni poziv/natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
 1. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se financirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva;
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija; demokratičnost i ekološku svijest;
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Sveti Martin na Muri u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • podizanje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
 • programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport;
 • programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Općine Sveti Martin na Muri;
 • potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.
 1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:

 1. a) ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1)Obrazac br. 1, Obrazac za prijavu programa – osnovni podaci
  b) potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac br. 2)Obrazac br. 2, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  c)
  potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);Obrazac br. 3, Izjava o partnerstvu
  d)
  preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
  e) potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja;
  f) odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je za prijavljeni program ili projekt osigurano sufinanciranje iz točke 3. podtočke 9. Uvjeta za prijavu na javni poziv (Izjava o sufinanciranju, Ugovor o sponzorstvu i slično).

5.2. Neobavezni dio prijave

 1. materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

 

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva/natječaja.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta.

Obrazac za prijavu može se dobiti:
– na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri,  www.svetimartin.hr  ili
– u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti na e-mail: opcina.svmartin@gmail.com  najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv/natječaj.

 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s  23. ožujkom 2018. godine do 15,00 sati.
Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri
Jedinstveni upravni odjel
Trg Svetog Martina 7
40 313 Sveti Martin na Muri

ili skeniranu (potpisanu i ovjerenu) prijavnicu na e-mail adresu:
opcina.svmartin@gmail.com

 1. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijave programa i projekata organizacija civilnog društva, drugih pravnih i fizičkih osoba:

 • koje nisu uredno izvršile sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Općine Sveti Martin na Muri;
 • koje nisu ispunile obveze vezane za plaćanje socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak;
 • za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora);
 • koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100 postotnom iznosu traže od Općine Sveti Martin na Muri;
 • koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave;
 • koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva;
 • koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja.
 1. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provodi nadležno povjerenstvo Općine Sveti Martin na Muri.

O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje načelnik na temelju prijedloga nadležnih povjerenstva Općine Sveti Martin na Muri

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

 • kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta;
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe;
 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;
 • trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta;
 • održivost programa ili projekta;
 • jasno naveden postupak praćenja, tj. evaluacije;
 • udio volonterskog rada;
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
 • koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • koji se odvijaju na području Općine Sveti Martin na Muri
 1. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,
 • nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
 • mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

U skladu s opravdanim troškovima i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 • troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe;
 • putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
 • troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih  isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
 • troškovi potrošne robe;
 • troškovi podugovaranja;
 • troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 50 % ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri.

Doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja. Vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 30 kuna/sat.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
 • dospjele kamate;
 • stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
 • kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;
 • gubitci na tečajnim razlikama;
 • zajmovi trećim stranama;
 • troškovi reprezentacije, hrane i pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim odjelom Općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak do 20 % vrijednosti projekta ili programa)
 1. PRAVO PRIGOVORA

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici će biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor jedinstvenom upravnom odjelu koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu/natječaju može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva/natječaja na internetskoj stranici općine. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv/natječaj. O prigovoru odlučuje načelnik.

 1. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva/natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

 1. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Općinom Sveti Martin na Muri Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Općine Sveti Martin na Muri (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično).

Obrazac prijave na Javni poziv/natječaj sastavni je dio Ugovora.

Ako ovlaštena osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga i druga pravna i fizička osoba odustala od ostvarivanja potpore.

 1. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA/POZIVA

Predmet Javnog poziva/natječaja, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva/natječaja objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se u Obavijesti o objavi Javnog poziva/natječaja, i to u lokalnim medijima, na internetskoj stranici općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr te na oglasnoj ploči općinske uprave.

OBRASCI ZA PREUZIMANJE

 1. ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA Odluka o načinu raspodjele raspolozivih sredstava
 2. GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA 2018. GOD.Godisnji plan natjecaja 2018
 3. JAVNI POZIV 2018 _TEKST NATJEČAJA S UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE
  3a) JAVNI POZIV 2018 – OBRAZAC BR. 1 – Osnovni podaci Obrazac br. 1, Obrazac za prijavu programa – osnovni podaci
  3b) JAVNI POZIV 2018 – OBRAZAC BR. 2 – Izjava o financiranju projekta Obrazac br. 2, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  3c) JAVNI POZIV 2018 – OBRAZAC BR. 3 – Izjava o partnerstvu Obrazac br. 3, Izjava o partnerstvu
  3d) Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave Obrazac br. 4, Za procjenu kvalitete prijave
  3e)  Ogledni obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
  3f) Ogledni Obrazac za izradu izvješća
 4. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri
 5. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava bez objavljivanja javnog natječaja/poziva za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Sveti Martin na Muri
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanja prijava

OBRASCI ZA PREUZIMANJE DOC – Microsoft Word format:

Godišnji plan natječaja 2018

JAVNI NATJEČAJ(poziv) s uputama Obrazac br. 1

Obrazac za prijavu programa – osnovni podaci

Obrazac br. 2, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac br. 3, Izjava o partnerstvu

Obrazac br. 4, Za procjenu kvalitete prijave

Obrazac br. 5, Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac za izradu izvjesca

Odluka o imenovanju Povjerenstva

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Odluka o o izravnoj dodjeli financijskih sredstava bez objavljivanja javnog natječaja

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri


KLASA: 402-08/18-01/02
URBROJ: 2109-17/18-01/05
Sveti Martin na Muri, 23. 02 2018. godine


OPĆINSKI  NAČELNIK

Dražen CRNČEC, v.r.