NATJEČAJ – dodjela redovnih stipendija studentima za 2018. godinu

Na temelju Odluke načelnika Općine Sveti Martin na Muri od ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­06.prosinca 2017. godine  i Pravilnika o stipendiranju Općine Sveti Martin na Muri, općinski načelnik Općine raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu redovnih stipendija studentima za 2018. godinu na preddiplomskim (osim 1. godine) i diplomskim studijima za dodjelu jednokratnih stipendija studentima za 2018. godinu na preddiplomskim (osim 1. godine), diplomskim i poslijediplomskim studijima

 1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu:

Redovne stipendije će se dodijeliti redovnim studentima koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

– državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri,

– imaju status redovnog studenta preddiplomskog studija (osim 1. godine studija) i

diplomskog studija i nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi

– kandidati se ne mogu istovremeno prijaviti niti primati redovnu i jednokratnu stipendiju

Općine

– stipendije se odobravaju za 2018. godinu i to za 10 mjeseci u godini

 

Jednokratne stipendije će se dodijeliti redovnim studentima koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

– državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri,

– imaju status redovnog studenta preddiplomskih (osim 1. godine studija), diplomskih i

poslijediplomskih studija i nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi

– kandidati se ne mogu istovremeno prijaviti niti primati redovnu i jednokratnu stipendiju

Općine

– stipendije se odobravaju za 2018. godinu u jednokratnoj godišnjoj isplati

 1. Odabir kandidata za dodjelu redovnih i jednokratnih stipendija obavlja se po slijedećim kriterijima:

–  socijalni status i uspjeh na studiju

– dodatni bodovi dobivaju se za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe te potvrda o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja, kao i sudjelovanje na natjecanjima i projektima relevantnima za Općinu Sveti Martin na Muri

– u skladu s kriterijima i bodovanjem Pravilnika o stipendiranju Općine Sveti Martin na Muri

 1. Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Zahtjevu za dodjelu redovnih stipendija prilaže se slijedeća dokumentacija:

 1. propisani obrazac za prijavu *
 2. zamolba s kratkim životopisom,
 3. preslika domovnice i osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,
 4. izjava o suživotu s članovima zajedničkog domaćinstva *
 5. preslika osobnih iskaznica (s obje strane) članova zajedničkog kućanstva,
 6. potvrda o redovnom upisu na fakultet s godinom studija, brojem ECTS-bodova, prosječnom ocjenom studiranja i prijepisom ocjena ili postotkom uspješnosti polaganja pojedinih kolegija svih godina studija
 7. izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju *
 8. za sve članove zajedničkog domaćinstva koji su u radnom odnosu potvrda poslodavca o prosjeku neto plaće za zadnja 6. mjeseci (zaposlenje u Hrvatskoj i inozemstvu)
 9. potvrda fakulteta ili škole o školovanju člana zajedničkog domaćinstva, ako takvog ima
 10. za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva koji se ne školuju potvrda Zavoda za zapošljavanje o visini neto prihoda u zadnja 6. mjeseca
 11. za umirovljenike članove zajedničkog domaćinstva potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (hrvatska i inozemna mirovina)
 12. za obrtnike porezno rješenje o razrezu poreza za prethodnu godinu
 13. za vlasnike poduzeća (pravnih osoba) prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu i izjavu o vlasničkom udjelu
 14. izjavu da su djeca bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, izjava za djecu samohranih majki i očeva, potvrda Centra za socijalnu skrb Čakovec za korisnike stalne novčane pomoći
 15. eventualne potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe te potvrda o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja, kao i za sudjelovanje na natjecanjima i projektima relevantnima za Općinu Sv. Martin na Muri

Zahtjevu za dodjelu jednokratnih stipendija prilaže se slijedeća dokumentacija:

 1. propisani obrazac za prijavu *
 2. zamolba s kratkim životopisom
 3. preslika domovnice i osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,
 4. izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju *
 5. potvrdu o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe ili potvrdu o upisu na poslijediplomski studij,
 6. potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosjekom ocjena ili postotkom uspješnosti polaganja pojedinih kolegija za završenu akademsku godinu.
 7. potvrda fakulteta o visini školarina za pojedinačni semestar i ukupno trajanje studija ukoliko student samostalno financira studij

 

*Obrasci se mogu preuzeti u Općini Sv. Martin na Muri ili skinuti s Internet stranice www.svetimartin.hr

 

 1. Podnošenje zahtjeva:

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 20 radnih dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno ­­­­­­­­­­­­19.siječnja 2018. godine do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Sv. Martin na Muri, Trg Sv. Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, s naznakom POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI –  REDOVNE STIPENDIJE odnosno JEDNOKRATNE STIPENDIJE

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

 1. Ostale informacije:

Zaključak o broju redovnih i visini jednokratnih stipendija donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, uz suglasnost Općinskog vijeća.

Mjesečni iznos stipendija:

– za studij u Čakovcu i Varaždinu: 300,00 kuna

– za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj: 400,00 kuna

– za studij u inozemstvu: 500,00 kuna

Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih Pravilnikom o stipendiranju redovnih studenata. Po završenom bodovanju sastavlja se bodovna lista prvenstva za studente. Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri te internet stranici Općine Sveti Martin na Muri (www.svetimartin.hr). Studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave iste.

S korisnikom stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

Ostale informacije mogu se dobiti u uredu Općine Sv. Martin na Muri ili na telefon 040 868 321.

KLASA: 604-02/17-01/05

URBROJ: 2109-17/17-01/02

Sveti Martin na Muri, 06.12.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK, Dražen Crnčec


DOKUMENTACIJA PDF FORMAT

Izjava-o-ne-primanju-drugih-stipendija

Izjava-o-suživotu-s-članovima-zajedničkog-domaćinstva

Obrazac-za-prijavu-jednokratne-stipendije

Obrazac-za-prijavu-redovite-stipendije

PRAVILNIK-O-STIPENDIRANJU-REDOVNIH-STUDENATA-OPĆINE-SVETI-MARTIN-NA-MURI