OBAVIJEST I JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine uvodi se porez na nekretnine (nema više naplate komunalne naknade), koji su dužne uvesti i naplaćivati sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Sveti Martin na Muri. Porez na nekretnine uvodi se od 1.1.2018.

OBAVJEŠTAVAJU SE POREZNI OBVEZNICI

– Predmet oporezivanja je nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne i bez obzira je li u zoni ili izvan građevinske zone).

Nekretninom se smatra:

1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje, 2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti, 3. garažni prostor, 4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi) 5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bezposlovanja), 6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, 7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.

– Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (samostalni posjednik), u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine. Porezni obveznik može biti i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na njega. U slučaju prijenosa porezne obveze na nesamostalnog posjednika, samostalni posjednik solidarno jamči za naplatu poreza. Porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik i u slučaju ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat

– Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

– Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd). Vrijednost boda i koeficijent zone određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri. Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i utvrđuje se, kao i koeficijent stanja, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima. Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

– Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

– Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja
Općina Sveti Martin na Muri obvezna tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Općine i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, stoga Općina Sveti Martin na Muri ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 30. srpnja 2017. dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Sveti Martin na Muri, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH i Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Stoga Vas molimo da nam najkasnije do 30.07.2017. godine dostavite podatke (osobno u ured Općine, putem pošte(Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri) ili putem e-maila na adresu: opcina.svmartin@gmail.com) , odnosno popunjeni obrazac koji Vam šaljemo. (Navedeni obrazac može se ispuniti i u uredu Općine).

Prazan obrazac dostupan Vam je i na internet stranici Općine Sveti Martin na Muri, www.svetimartin.hr i u uredu Općine Sveti Martin na Muri. Za sve dodatne informacije možete se javiti osobno u Ured Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri na broj telefona: 040/868-231 ili na mail adresu: opcina.svmartin@gmail.com


PRILOŽENI DOKUMENTI ( PDF ) oblik. Za pregled dokumenata potreban je Adobe Reader – preuzmite ga ovdje.

Obrazac porez na nekretnine – poslovni prostor

Obrazac porez na nekretnine – stambeni prostor