ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu redovnih stipendija i jednokratnih stipendija redovnim studentima za 2017. godinu

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje natječaj za dodjelu redovnih stipendija i jednokratnih stipendija redovnim studentima s područja Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu.

 

Članak 2.

Redovne stipendije će se dodijeliti redovnim studentima koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri,

– da imaju status redovnog studenta preddiplomskog studija (osim 1. godine studija) i

diplomskog studija i nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi

– kandidati se ne mogu istovremeno prijaviti niti primati redovnu stipendiju i jednokratnu

pomoć Općine

– stipendije se odobravaju za 2017. godinu i to za 10 mjeseci u godini

 

Jednokratne stipendije će se dodijeliti redovnim studentima koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri,

– redovni studenti preddiplomskih (osim 1. godine studija), diplomskih i poslijediplomskih studija i nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi

– kandidati se ne mogu istovremeno prijaviti niti primati redovnu stipendiju i jednokratnu

pomoć Općine

– stipendije se odobravaju za 2017. godinu u jednokratnoj godišnjoj isplati.

 

Članak 3.

 

Proračunom Općine za 2017. godinu predviđena su ukupna sredstva od 60.000,00 kn za dodjelu redovnih i jednokratnih stipendija.

Zaključak o broju redovnih i visini jednokratnih stipendija donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, uz suglasnost Općinskog vijeća.

Mjesečni iznos stipendija:

– za studij u Čakovcu i Varaždinu: 300,00 kuna

– za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj: 400,00 kuna

– za studij u inozemstvu: 500,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Stipendiranje studenata ostvaruje se po osnovi

–  socijalni status i uspjeh na studiju

– dodatni bodovi dobivaju se za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe te potvrda o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja, kao i sudjelovanje na natjecanjima i projektima relevantnima za Općinu Sveti Martin na Muri

– u skladu s kriterijima i bodovanjem Pravilnika o stipendiranju Općine Sveti Martin na Muri.

 

Članak 5.

 

Zamolbi za dodjelu redovnih stipendija prilaže se sljedeća dokumentacija:

 

 1. propisani obrazac za prijavu *
 2. zamolba s kratkim životopisom,
 3. preslika domovnice i osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,
 4. izjava o suživotu s članovima zajedničkog domaćinstva *
 5. preslika osobnih iskaznica (s obje strane) članova zajedničkog kućanstva,
 6. potvrda o redovnom upisu na fakultet s godinom studija, brojem ECTS-bodova, prosječnom ocjenom studiranja i prijepisom ocjena ili postotkom uspješnosti polaganja pojedinih kolegija svih godina studija
 7. izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju *
 8. za sve članove zajedničkog domaćinstva koji su u radnom odnosu potvrda poslodavca o prosjeku neto plaće za zadnja 6. mjeseci (zaposlenje u Hrvatskoj i inozemstvu)
 9. potvrda fakulteta ili škole o školovanju člana zajedničkog domaćinstva, ako takvog ima
 10. za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva koji se ne školuju potvrda Zavoda za zapošljavanje o visini neto prihoda u zadnja 6. mjeseca
 11. za umirovljenike članove zajedničkog domaćinstva potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (hrvatska i inozemna mirovina)
 12. za obrtnike porezno rješenje o razrezu poreza za prethodnu godinu
 13. za vlasnike poduzeća (pravnih osoba) prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu i izjavu o vlasničkom udjelu
 14. izjavu da su djeca bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, izjava za djecu samohranih majki i očeva, potvrda Centra za socijalnu skrb Čakovec za korisnike stalne novčane pomoći
 15. eventualne potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe te potvrda o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja, kao i za sudjelovanje na natjecanjima i projektima relevantnima za Općinu Sveti Martin na Muri.

 

Zahtjevu za dodjelu jednokratnih stipendija prilaže se sljedeća dokumentacija:

 

 1. propisani obrazac za prijavu *
 2. zamolba s kratkim životopisom
 3. preslika domovnice i osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,
 4. izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju *
 5. potvrdu o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe ili potvrdu o upisu na poslijediplomski studij,
 6. potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosjekom ocjena ili postotkom uspješnosti polaganja pojedinih kolegija za završenu akademsku godinu.
 7. potvrda fakulteta o visini školarina za pojedinačni semestar i ukupno trajanje studija ukoliko student samostalno financira studij

 

*Obrasci se mogu preuzeti u Općini Sveti Martin na Muri ili skinuti s Internet stranice www.svetimartin.hr

 

Članak 6.

 

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti u uredu Općine Sveti Martin na Muri ili skinuti s Internet stranice (www.svetimartin.hr).

 

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 20 radnih dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno 11. siječnja 2017. godine.

 

Zahtjevi moraju biti zaprimljeni u uredu Općine Sveti Martin na Muri do 11. siječnja 2017. godine do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri, Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri, s naznakom POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI –  REDOVNE STIPENDIJE STUDENTIMA.

 

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Članak 7.

Zaprimljene zahtjeve razmatra Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Sveti Martin na Muri te vrši bodovanje. Po završenom bodovanju sastavlja se bodovna lista prvenstva za studente. Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri te internet stranici Općine Sveti Martin na Muri (www.svetimartin.hr). Studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave iste.

O prigovoru rješava Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana prijema istog, te se poslije rješavanja prigovora formira konačna lista koja se utvrđuje rješenjem.

Rješenje o broju i visini redovnih i jednokratnih stipendija donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, uz suglasnost Općinskog vijeća.

 

Svi kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o stipendiranju pozivaju se na potpis ugovora o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

 

Članak 8.

 

Redovite mjesečne isplate vrše se za mjesece siječanj – lipanj i rujan – prosinac.

Jednokratne stipendije isplaćuju se u jednokratnoj godišnjoj isplati.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri, te na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr, dana 6.  prosinca 2016. godine.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri, tjedniku Međimurske novine te na internetskoj stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr, dana 9. prosinca 2017. godine.

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskoj stranici Općine.

 

 

NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Franjo Makovec