Poslovnik o radu skupštine

Na temelju članka 22. Statuta Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri, Skupština Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri na sjednici održanoj 09.12.2010. donijela je

P O S L O V N I K

o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri (udaljnjem tekstu: Skupština), i to:

– način konstituiranja Skupštine, postupak potvrđivanja odnosno prestanak mandata članova Skupštine,

– postupak izbora i razrješenja članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, koje prema odredbama Zakona bira Skupština,

– prava i dužnosti članova Skupštine,

– sazivanje i vođenje sjednica Skupštine,

– javnost rada Skupštine.

Članak 2.

Sastav, djelokrug i ovlaštenja Skupštine utvrđena su Statutom Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu: Zajednica).

Članak 3.

Rad Skupštine je javan.

Javnost se može iznimno isključiti samo u odnosu na isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu.

II. KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE, POSTUPAK POTVRĐIVANJA ODNOSNO PRESTANAK MANDATA ČLANOVIMA ZAJEDNICE

 

Članak 4.

Pripremne radnje za osnivanje Zajednice i sazivanje osnivačke Skupštine obavlja općinski načelnik u suradnji sa turističkom zajednicom županije.

Članak 5.

Na osnivačkoj skupštini potvrđuje se mandat članova Skupštine, biraju članovi Turističkog vijeća, biraju odnosno imenuju članovi Nadzornog odbora.

Na osnivačkoj skupštini donosi se Statut Zajednice i Poslovnik o radu Skupštine, a mogu se donositi i drugi akti potrebni za rad Zajednice (godišnji program rada, odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda, i sl.).

Članak 6.

Osnivačku skupštinu otvara i njome predsjedava općinski načelnik – Predsjednik Zajednice.

Članak 7.

Potvrđivanje mandata članova Skupštine obavlja se na početku osnivačke skupštine.

Potvrđivanje mandata iz stavka 1. ovog članka obavlja se na prijedlog verifikacijske komisije koju bira Skupština.

Verifikacijska komisija prijedlog za utvrđivanje mandata članova Skupštine podnosi na temelju zvješća o provedenim izborima.

Verifikacijsku komisiju sačinjava Predsjednik i dva člana izabrani iz redova članova Skupštine.

Članak 8.

Od dana potvrđivanja mandata član Skupštine ima prava i dužnosti člana Skupštine određena Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Zajednice, do prestanka mandata.

Danom potvrđivanja mandata novoizabranim članovima Skupštine prestaje mandat članovima Skupštine prethodnog saziva.

Članak 9.

Potvrđivanjem mandata članova Skupštine, Skupština Zajednice smatra se konstituiranom.

Članak 7.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

–       opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

–       prestankom rada kod člana Zajednice, čiji je predstavnik,

–       na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novo izabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 8.

Od dana osnivanja Skupštine član Skupštine ima prava i dužnosti člana Skupštine određena Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Zajednice, do prestanka mandata.

Članak 9.

Imenovanjem članova Skupštine, Skupština Zajednice smatra se konstituiranom.

Članak 10.

Članu Skupštine prestaje mandat u slučajevima utvrđenim Statutom Zajednice.

Ako član Skupštine podnese ostavku Predsjednik Zajednice tekst ostavke dostavlja članovima Skupštine.

O sadržaju i osnovanosti podnesene ostavke odlučuje se na sjednici Skupštine, na temelju provedene rasprave.

Ako Skupština prihvati ostavku, članu Skupštine prestaje mandat danom donošenja odluke o prestanku mandata.

Članak 11.

Nakon prestanka mandata člana Skupštine provode se dopunski izbori.

Odredbe članka 10. stavak 2., 3. i 4. odgovarajuće se primjenjuju u drugim slučajevima prestanka mandata člana Skupštine predviđenih Statutom.

III. POSTUPAK IZBORA I RAZRIJEŠENJA TIJELA ZAJEDNICE

 

Članak 12.

Skupština bira članove Turističkog vijeća te članove Nadzornog odbora.

Izbori se vrše javnim glasovanjem.

Članka 13.

Skupština može razriješiti člana Turističkog vijeća ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu saZakonom i Statutom Zajednice.

Skupština će razriješiti člana Nadzornog odbora u slučaju njegovog opoziva od strane tijela koje ga je imenovalo.

Postupak za razrješenje odnosno opoziv u smislu stavka 1. i 2. ovog članka može se pokrenuti i na prijedlog 1/10 članova Skupštine ili Predsjednika Zajednice.

Članak 14.

Skupština će razriješiti člana Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora i u slučaju podnošenja ostavke.

IV. IZBOR PREDSTAVNIKA ZAJEDNICE U SKUPŠTINU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

Članak 15.

Skupština bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Županije.

Broj predstavnika, te kriteriji prema kojima se obavlja njihov izbor utvrđeni su Statutom

Turističke zajednice Županije.

Izbor predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Županije obavlja se javnim glasovanjem.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 16.

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama Skupštine i sudjeluju u njezinom radu i odlučivanju.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka počasni članovi Zajednice mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Članak 17.

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnosti:

1. prisustvovati sjednicama Skupštine,

2. predlagati raspravu o pojedinim pitanjima,

3. postavljati pitanja u svezi s provođenjem odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine,

4. podnositi prijedloge i postavljati pitanja u svezi rada Turističkog ureda,

5. biti birani u radna tijela Skupštine i prihvatiti izbor.

Članak 18.

Članovi Skupštine imaju pravo na postavljena pitanja dobiti usmeni odgovor na sjednici Skupštine.

Ako nije moguće postupiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, članu Skupštine na postavljeno pitanje dostaviti će se pismeni odgovor u roku 15 dana.

Članak 19.

Članovima Skupštine dostavljaju se izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine.

Članovi Skupštine imaju pravo uvida u sve materijale koji se pripremaju ili prikupljaju u

Turističkom uredu.

Članak 20.

Članovi Skupštine imaju pravo koristiti tehnička i informatička sredstva u Turističkom uredu kojasu mu potrebna za obavljanje dužnosti.

Članak 21.

Član Skupštine ima pravo na naknadu troškova i izgubljenu zaradu nastalu u svezi s radom u Skupštini u visini i na način određen posebnom odlukom Skupštine.

VI. SAZIVANJE I VOĐENJE SJEDNICE SKUPŠTINE

Članak 22.

Skupština radi na sjednicama.

Redovno odnosno izvanredno održavanje sjednice Skupštine uređeno je Statutom Zajednice.

Članak 23.

Skupštinu saziva i njome predsjedava Predsjednik Zajednice, a u slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti Predsjednika Zajednice sjednici Skupštine predsjeda zamjenik Predsjednika kojeg odredi Predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku Zajednice.

U slučajevima utvrđenim Statutom Zajednice Skupštinu mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor, najmanje 1/10 članova Skupštine i Direktor Turističkog ureda.

Članak 24.

Poziv na sjednicu članovima Skupštine upućuje se u pravilu najkasnije 8 dana prije dana

određenog za održavanje sjednice.

Uz poziv za sjednicu članovima Skupštine dostavlja se prijedlog dnevnog reda i odgovarajući materijal koji će se razmatrati na sjednici Skupštine.

Uz pisani poziv za sjednicu dostavlja se i zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 25.

Sjednica se saziva pisanim pozivom koji sadrži mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

Poziv na sjednicu dostavlja se i počasnim članovima Skupštine, te drugim pravnim i fizičkim osobama na koje se posredno ili neposredno odnosi dnevni red.

Članak 26.

Nakon održavanja sjednice predsjedavajući daje potrebna objašnjenja u svezi s radom Skupštine.

Članak 27.

Skupština može pravovaljano raditi ako je sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Ako se utvrdi da sjednici Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova Skupštine, sjednica se odgađa za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.

Predsjedavajući je dužan prekinuti i odgoditi sjednicu Skupštine ako za vrijeme trajanja sjednice utvrdi da više nije prisutan potreban broj članova Skupštine.

O odgodi sjednice za drugi dan pismeno se obavještavaju samo odsutni članovi Skupštine.

Članak 28.

O prisutnosti članova Skupštine sjednici vodi se evidencija.

Predsjedavajući obavještava Skupštinu o tome tko je osim članova pozvan na sjednicu Skupštine i koji su članovi obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.

Članak 29.

Na početku sjednice utvrđuje se dnevni red prema prijedlogu koji je naznačen u pozivu nasjednicu.

Predloženi dnevni red može se na početku sjednice i u toku rasprave o dnevnom redu proširiti ili pojedini predmet skinuti s dnevnog reda na prijedlog predsjedavajućeg ili člana Skupštine.

Prijedlog za proširenje dnevnog reda s novim predmetom o kojem nisu raspravljala nadležna tijela (Turističko vijeće, Nadzorni odbor) može se prihvatiti samo ukoliko predlagač obrazloži potrebnu hitnost.

Članak 30.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama, i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 31.

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda raspravlja prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Predsjedavajući zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijava za raspravu.

Članak 32.

Predsjedavajući otvara pojedine točke dnevnog reda i članovima Skupštine daje riječ po redu kojim su se prijavili.

Prijave za raspravu podnose se čim se otvori rasprava, a sve do zaključenja rasprave.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika.

Članak 33.

Na sjednici može sudjelovati u raspravi počasni član i ostale osobe na poziv predsjedavajućeg.

Članak 34.

U raspravi se govori u pravilu s govornice.

S mjesta se može govoriti samo ako tehnički uvjeti dozvoljavaju da se govornika čuje i da njegove riječi mogu biti zabilježene, o čemu odlučuje predsjedavajući.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjedavajući.

Predsjedavajući osigurava da govornik ne bude ometen ili spriječen u svom govoru.

Članak 35.

Članu Skupštine koji želi govoriti o povredi ovog Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda predsjedavajući mora dati riječ čim je ovaj zatraži.

O prigovoru iz stavka 1. ovog članka član Skupštine može govoriti najduže tri minute.

Predsjedavajući je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi ovog Poslovnika, odnosno utvrđenog dnevnog reda.

Članak 36.

Na sjednici se može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Ukoliko se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjedavajući ga upozorava da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog upozorenja ne drži teme dnevnog reda predsjedavajući mu oduzima riječ.

Članak 37.

Na sjednici Skupštine može se odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se odrediti i vrijeme trajanja govora.

Članak 38.

Ako o nekom predmetu ima više prijedloga, o svakom od njih glasuje se odvojeno.

Prvo se glasuje o prijedlogu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i sukladno tom kriteriju, dalje o ostalim prijedlozima i amandmanima.

Članak 39.

O svakom predmetu dnevnog reda Skupština donosi odgovarajući akt.

Skupština donosi opće akte, programe i planove utvrđene Statutom Zajednice, te odluke,

preporuke i zaključke.

Odluka se donosi kao akt kojim se odlučuje o izboru, imenovanju i razrješenju članova tijela Zajednice i izboru počasnih članova Skupštine.

Preporukom se ukazuje na podnesene prigovore i pritužbe na rad Skupštine i drugih tijela Zajednice odnosno stručnih službi Zajednice.

Zaključkom se zauzimaju stavovi i izražavaju mišljenja o pitanjima o kojima se odlučuje

odlukom.

Članak 40.

Na sjednici Skupštine glasuje se u pravilu javno, osim ako se na sjednici ne odlučuje drugačije.

Članovi Skupštine javno glasuju tako da se izjašnjavaju >ZA< ili >PROTIV< prijedloga.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedavajući prvo poziva članove Skupštine da se izjasne tko je >ZA< prijedlog, zatim tko je >PROTIV< prijedloga.

Poimenično glasovanje provodi se tako da se svaki pozvani predstavnik izjašnjava >ZA< ili >PROTIV<.

Članak 41.

Poslije završenog glasovanja, predsjedavajući utvrđuje rezultate glasovanja na temelju rezultata objavljuje da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen.

Članak 42.

O radu sjednice vodi se Zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, a naročito o prijedlozima iznijetim na sjednici i o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 43.

Svaki član Skupštine ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na Zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedba prihvati, izvršiti će se u Zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na kojeg nema primjedbi kao i Zapisnik o kojem su suglasno izvršene izmjene temeljem primjedbi smatra se usvojenim.

Članak 44.

Usvojen Zapisnik potpisuje Predsjednik TZ.

Članak 45.

Izvornici zapisnika sa sjednice Skupštine čuvaju se u Turističkom uredu.

VII. ODNOSI S PREDSTAVNICIMA SREDSTAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

Članak 46.

Predstavnici tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Skupštine i izvještavati javnost o radu Skupštine.

Poziv za sjednicu Skupštine s odgovarajućim materijalima dostavljaju se i predstavnicima javnog priopćavanja.

Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti materijali koji su označeni kao poslovna tajna.

O radu sjednice Skupštine može se dati i službeno priopćenje za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja.

Priopćenje iz stavka 4. ovog članka daje Predsjednik Zajednice.

Članak 47.

O odnosima s predstavnicima sredstava javnog informiranja brine se Predsjednik Zajednice i Direktor Turističkog ureda.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Sveti Martin na Muri 09.12.2010.

S K U P Š T I N A

Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri

P R E D S J E D N I K

Franjo Makovec