Pravilnik o sistematizaciji radnog mjesta

P R A V I L N I K

o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se djelokrug, organizacija, način rada, unutarnje

ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta te druga pitanja od značenja za rad Turističkog ureda Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri kao stručne službe Turističke zajednice i Turističkog vijeća općine Sveti Martin na Muri.

II. ORGANIZACIJA, DJELOKRUG I NACIN RADA

Članak 2.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Ustrojstvo turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 3.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela

Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi

evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz

djelokruga Zajednice,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 4.

Poslove prikupljanja, obrade i distribucije informacija o radu Zajednice obavlja

Turistički ured.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje, obradu i distribuciju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na

području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.

Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati

biltene ili druge periodične publikacije.

Članak 5.

Organiziranje rada odnosno obavljanje poslova Turističkog ureda provodi se na

temelju godišnjeg Programa rada Turističkog ureda.

Prijedlog Godišnjeg Programa rada donosi Turističko vijeće, a usvaja ga Skupština.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 6.

U cilju stručnog, kvalitetnog, pravovremenog i odgovornog izvršavanja poslova

Zajednice utvrđenih člankom 3. ovog Pravilnika, u Turističkom uredu sistematiziraju se

sljedeća radna mjesta:

1. Direktor turističkog ureda

2. Stručni suradnik u Turističkom uredu.

Članak 7.

Na radne odnose zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i

ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Ministar turizma pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme,

radnog iskustva, znanja, jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju

ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu.

Članak 8.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem

Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Članak 9.

Direktor Turističkog ureda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili

geografije;

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u turizmu

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,

5. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera

sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta

mjera traje;

6. da posjeduje organizatorske sposobnosti i rad na osobnom računalu.

Članak 10.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko

vijeće.

Javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu kojeg odredi Turističko vijeće, na

oglasnoj ploči Zajednice i WEB stranici Zajednice, na Oglasnoj ploči Zavoda za

zapošljavanje, a može se objaviti i putem lokalne radio-postaje, s time da natječaj traje osam dana od dana objave.

Članak 11.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne

bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora Turističkog ureda na temelju ponovljenog natječaja

Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 12.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje

osoba koju odredi Turističko viječe iz redova članova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti

direktora.

članak 13.

Direktor Turističkog ureda:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršenje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u

službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

– odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je

potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– priprema, zajedno s Predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine

Zajednice,

– podnosi Turističkom vijeću, najmanje jednom godišnje, izvješće o svom radu i o radu

Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje rada Turističkog ureda,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 14.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen u slučajevima utvrđenim

Statutom Zajednice.

Članak 15.

Stručni suradnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da posjeduje najmanje IV. stupanj školske odnosno stručne spreme društvenog smjera

(gimnaziju ili drugu srednju školu društvenog smjera – četverogodišnju);

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik,

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Na prijavu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s radom referenta

iz ovog članka odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Članak 16.

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– obavlja jednostavnije stručne poslove za Turistički ured koje mu povjeri direktor,

– obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,

– sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje

koje organizira Turistička zajednica,

– sudjeluje na sjednicama skupštine Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,

– sudjeluje u pripremama materijala za sjednice skupštine i Turističkog vijeća,

– obavlja daktilografske poslove,

– obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.

Članak 17.

Zaposlenici Turističkog ureda dužni su obavljati poslove i zadatke radnog mjesta

na koje su raspoređeni u skladu s ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima.

Članak 18.

Ukoliko pojedini zaposlenik ne obavlja povjerene poslove na zakonit i stručan

način, direktor Turističkog ureda protiv istoga može poduzeti mjere utvrđene zakonom i

drugim propisima.

Članak 19.

Rad Turističkog ureda je javan.

Podatke i obavještenja o pitanjima iz djelokruga rada Turističkog ureda za sredstva javnog priopćavanja može davati samo direktor Turističkog ureda.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Odluka o Organizaciji i sistematizaciji radnog mjesta u Turističkog ureda (Broj: 334/01-04 od 16.08.2007.)

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavit ce se na oglasnoj ploči

i WEB stranici Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri

KLASA: 334-07/12-01/02

URBROJ: 2109-17/12-01/12

Turističko vijeće općine Sveti Martin na Muri, 29.02.2012.

Predsjednik

Franjo Makovec