Pravo na pristup informacijama ( Općina )

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7
40313 Sveti Martin na Muri
putem elektroničke pošte:
opcina.svmartin@gmail.com

• telefaksom na broj:
040/868-922

• telefonom na broj:
099 / 368 0820

• službenik za informiranje: Crnčec Dražen

Općina Sveti Martin na Muri ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.


Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu


Zakon o pravu na pristup informacijama, Glava VIKriteriji za odredivanje visine naknade troskova dostave informacije
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijeZahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama


 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje


Katalog informacija
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacij
Zahtjev za pristup informacijama


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


TABELA UGOVORA 2015 – Općina Sveti Martin na Muri


Savjetovanje s zainteresiranom javnošću


EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA 2016. GODINE


Ugovori sklopljeni 2017


POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2017


Ugovori sklopljeni 2017.


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017 EXCEL

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017