SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Temeljem članka 19. st.3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17) i
članka 47. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije
br.07/13-pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri postupajući po
zahtjevu davatelja javne usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na području
Općine Sveti Martin na Muri – trgovačkog društva Murs-ekom d.o.o. dana 15. prosinca 2017.
godine izdaje slijedeću

SUGLASNOST

NA CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA TE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA KORISNOG, PROBLEMATIČNOG I GLOMAZNOG OTPADA NA
PODRUČJU OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

(I)
Daje se suglasnost davatelju javne usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada
na području Općine Sveti Martin na Muri – trgovačkom društvu Murs-ekom d.o.o. na cjenik
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te
odvojenog prikupljanja korisnog, problematičnog i glomaznog otpada na području Općine Sveti
Martin na Muri koji je sastavni dio ove suglasnosti,

• (II)
Davatelj javne usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine
Sveti Martin na Muri trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. dužan je objaviti ovu suglasnost
cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog
otpada te odvojenog prikupljanja korisnog, problematičnog i glomaznog otpada na području
Općine Sveti Martin na Muri u Službenom glasniku Međimurske županije.

(IH)
Davatelj javne usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine
Sveti Martin na Muri – trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. dužan je obavijestiti korisnike
javne usluge o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja korisnog, problematičnog i glomaznog otpada na
području Općine Sveti Martin na Muri 30 dana prije primjene cjenika.

(IV)
Cjenik iz točke (I) ove suglasnosti počinje se primjenjivati počevši od 01. veljače 2018.
godine.

OPĆINA SVETI MARTIN NA
OPĆINSKI NAČELNIK